Aksara merupakan sistem tanda grafik yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili bunyi atau ujaran. Bahasa Indonesia menggunakan aksara atau huruf Latin (Rumi) dalam mewakili bunyi bahasanya.

Wikipedia mempunyai rencana berkaitan:

Huruf sunting

Abjad bahasa Indonesia terdiri daripada 26 huruf.

Tanda baca sunting

Beberapa jenis tanda baca yang penting antara lain ialah:

  • Titik (.) berfungsi untuk menandakan akhir ayar berita, atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka.
  • Koma (,) berfungsi untuk memisahkan anak ayat atau hal-hal yang disebutkan dalam ayat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka.
  • Tanda ((..)) kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui oleh khalayak.
  • Tanda petik ('...') atau ("...") berfungsi untuk menandakan ayat langsung atau petikan percakapan seseorang.
  • Tanda seru (!) berfungsi untuk menegaskan, memberi peringatan bahawa ayat yang bertanda seru tersebut perlu untuk diperhatikan.
  • Tanda tanya (?) berfungsi untuk melengkapi ayat tanya.
  • Tanda hubung (...-...) berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata, kata ulang, rentang suatu nilai.
  • Titik dua (:) berfungsi untuk mengawali penguraian suatu ayat.