Bahasa Penanda Hiperteks (HTML)/Senarai - Bahasa lain