Setiap kata dalam bahasa Arab dapat diletakkan ke dalam satu daripada tiga kategori:

  • إسمٌ (BATR: esmuN) atau kata nama
  • فعل (fiEl) atau kata kerja
  • حرف (haarf) atau partikel

Ketiga-tiga kategori ini pula dapat dibahagikan kepada beberapa subkategori lain seperti diperikan dengan lebih terperinci lagi dalam bab-bab berikutnya.