Bahasa Arab/Lampiran/Lampiran D

Kosa kata

Kosa kata ini disusun mengikut susunan abjad bahasa Melayu.

Ingatan Ejaan BATR menggunakan:

  • 'A' atau 'aa' buat huruf ا (ealif)
  • 'E' untuk ع (eayn)
  • 'e' untuk ء (hamzah)
Kosa kata Arab-BM
BA (BATR) BM Skrip
aadab sastera -
aanisa Cik -
aasif maaf -
aasya Asia -
aakhir akhir -
aabadan (sama sekali) tidak -
aabb bapa -
aabriil April -
aabEad jauh, lebih jauh -
aafriqya Afrika -
aaqrab dekat -
aahl ahli (keluarga, saudara) -
aahlan helo, selamat datang -
ahlan wa sahlan selamat datang -
Al-aaHad hari Ahad -
aajnabi orang asing -
aakbar lebih besar -
aakl makanan -
aamaan selamat -
aamiir putera, pemerintah -
aamiirat' puteri -
aamriika Amerika -
aams semalam, kelmarin -
aana saya -
aarbEa empat (angka) -
aarD tanah, bumi -
aasbaanya Sepanyol -
aaswaad hitam -
asEad gembira -
aaw atau -
aawwal pertama, permulaan -
aaK abang, saudara (lelaki) -
Kosa kata Arab-BM (kata Arab majmuk dalam kurungan)
BA (BATR) BM Skrip
baab (m. abwaab) pintu -
baarid sejuk بارد
bariid pos, mel بريد
badawi badwi -
badri awal (masa) -
baqar lembu -
baHar (biHaar) laut, sungai luas -
Al-baHriin Bahrain -
balad (bilaad) negeri -
banziin minyak benzin -
baSal bawang -
baEad selepas بعد
baEaD sebahagian (daripada sesuatu) بعض
binaae bangunan -
bint (banaat) (anak) perempuan -
bayt (buyuut) rumah -
bayna antara -
burj (aabraaj) menara -