Bahasa Arab/Asas Bahasa/Tulisan

Salmi egi

Huruf Arab yang digunakan dalam penulisan Arab
BATR Nilai (IPA*) Bentuk dalam konteks Tunggal
Akhir Tengah Awal
a berbagai,
termasuk /aː/ [a]
ـا ـا ا ا
b /b/
(juga /p/ dalam kata pinjam)[b]
ـب ـبـ بـ ب
t /t/ ـت ـتـ تـ ت
c, th /θ/ ـث ـثـ ثـ ث
j /d͡ʒ/ ~ /ʒ/ ~ /ɡ/ [c] ـج ـجـ جـ ج
H /ħ/ ـح ـحـ حـ ح
K /x/ ـخ ـخـ خـ خ
d /d/ ـد ـد د د
z', dh /ð/ ـذ ـذ ذ ذ
r /r/ ـر ـر ر ر
z /z/ ـز ـز ز ز
s /s/ ـس ـسـ سـ س
x, sh /ʃ/ ـش ـشـ شـ ش
S // ـص ـصـ صـ ص
D // ـض ـضـ ضـ ض
T // ـط ـطـ طـ ط
Z /ðˤ/ ~ // ـظ ـظـ ظـ ظ
E /ʕ/ ـع ـعـ عـ ع
g /ɣ/
(kadang kala /ɡ/ dalam kata pinjam)[c]
ـغ ـغـ غـ غ
f /f/
(kadang kala /v/ dalam kata pinjam)[b]
ـف ـفـ فـ ف [d]
q /q/
(kadang kala /ɡ/ dalam kata pinjam)[c]
ـق ـقـ قـ ق [d]
k /k/
(kadang kala /ɡ/ dalam kata pinjam)[c]
ـك ـكـ كـ ك
l /l/ ـل ـلـ لـ ل
m /m/ ـم ـمـ مـ م
n /n/ ـن ـنـ نـ ن
h /h/ ـه ـهـ هـ ه
w /w/, /uː/, /aw/,
kadang kala /u/, /o/, dan // dalam kata pinjam
ـو ـو و و
y /j/, /iː/, /aj/,
kadang kala /i/, /e/, dan // dalam kata pinjam
ـي ـيـ يـ ي [e]


Huruf/aksara/nota tambahan
BATR BM BA
e, 2 hamzat' ء
aaa ealif maqsuurat' ى
a fatHat' فتحة
i kasrat' كسرة
u Dammat' ضمة
tanwiin bunyi "nun" di hujung kata تَنوِين